Yhdistyssäännöt

SUOMEN KARTING LIITTO RY Suomen Karting Liiton säännöt 2022.doc 

1 Vahvistettu 21.11.2022 / Korjattu muotovirheet / PHR 1.4.2023 SUOMEN KARTING LIITTO R.Y:N YHDISTYSSÄÄNNÖT1 § Yhdistyksen nimi on Suomen Karting Liitto r.y. ruotsiksi käännettynä Finlands Karting Förbund r.f. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimitystä liitto. 

2 § Liiton tarkoituksena on: - olla Suomessa toimivien Formula Karting toimintaa harrastavien yhdistysten ja kerhojen yhdyssiteenä, - edistää yleisiä edellytyksiä Formula Karting harrastuksen parantamiseksi sekä raittiiden ja terveiden elämäntapojen omaksumiseksi nuorison keskuudessa. 

3 § Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto - harjoittaa koulutus-, tiedotus-, valistus- ja julkaisutoimintaa, - antaa ohjeita ja neuvoja uusien Formula Karting toimintaa harrastavien yhdistysten perustamiseksi ja jo toiminnassa olevien työn tehostamiseksi, - edistää Formula Karting harrastajien kansainvälistä toimintaa ja yhteyksiä, - tekee aloitteita ja antaa lausuntoja Formula Karting harrastusta varten tehtävistä ja jo tehdyistä harrastuspaikoista, - edustaa jäsenyhdistyksiään ja neuvottelee valtion ja kunnallisten nuorisoviranomaisten kanssa yhdistystensä yleisiä etuja koskevissa kysymyksissä, - harjoittaa yhteistyötä kilpailu- ja koulutustoimintaa järjestävien keskusliittojen kanssa. 

4 § Liiton jäseneksi voi hallitus hyväksyä sellaisen rekisteröidyn yhdistyksen, perus- tai piirijärjestön, joka haluaa toimia liiton vahvistamien sääntöjen ja päätösten mukaan. Liiton hallituksella on oikeus hyväksyä kannatusjäseniksi yksityishenkilöitä tai oikeuskelpoisia yhteisöjä, jotka haluavat tukea liiton toimintaa. Kannatusjäsenillä ei ole äänioikeutta liiton kokouksissa. 

5 § Liiton hallituksella on oikeus erottaa liitosta sellainen jäsen, joka muistutuksista huolimatta toimii vastoin liiton sääntöjä tai kokousten päätöksiä, taikka muuten vaikeuttaa liiton toimintaa. Jäsen, joka haluaa erota liitosta, tehköön siitä kirjallisen ilmoituksen liiton hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisen ilmoituksen liiton kokouksen pöytäkirjaan.


SUOMEN KARTING LIITTO RY Suomen Karting Liiton säännöt 2022.doc 

6 § Kunkin perusjärjestön on suoritettava liitolle jäsenmaksua vuosittain ja tarvittaessa ylimääräistä jäsenmaksua, joka ei saa olla suurempi kuin vuosijäsenmaksu. Jäsenmaksun suuruudesta tai ylimääräisen jäsenmaksun perimisestä päättää liiton syyskokous vuodeksi kerrallaan. Kannatusjäsen maksaa jäsenmaksun vuosittain tai suorittaa maksun kertakaikkisena, maksun suuruus on kymmenkertainen (10) sillä hetkellä voimassa olevaan jäsenmaksuun nähden. Piirijärjestö ei suorita liitolle jäsenmaksua. 

7 § Jäsen, joka laiminlyö jäsenmaksunsa suorittamisen aikanaan, voidaan erottaa liitosta, mutta voi liittyä takaisin, mikäli liiton hallitus sen jäseneksi hyväksyy. 

8 § Liittoa edustaa sen hallitus, jota sanotaan liittohallitukseksi ja johon kuuluu vuodeksi kerrallaan valittava puheenjohtaja, jota kutsutaan liiton puheenjohtajaksi, sekä kahdeksan (8) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenen toimiaika on kaksi (2) vuotta. Puolet varsinaisista jäsenistä eroaa vuosittain, ensimmäisellä kerralla arvan mukaan ja sen jälkeen kukin vuorollaan. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen neljän (4) jäsenen ollessa läsnä. Hallituksen tehtävänä on: - johtaa liiton toimintaa kokonaisuudessaan ja panna toimeen kokousten päätökset, sekä hoitaa liiton taloutta, - hyväksyä kirjallisen hakemuksen perusteella liiton jäsenet ja erottaa jäsenet sääntöjen määräämällä tavalla, - kutsua koolle liiton kokoukset ja valmistella kokouksille esitettävät asiat, - valita liiton edustajat kansallisiin ja kansainvälisiin tilaisuuksiin, - laatia vuosittain liiton toiminta- ja tilikertomukset sekä toimintasuunnitelma ja talousarvio, - huolehtia liiton tiedotus- ja kustannustoiminnasta, - seurata Formula Karting toiminnan kehitystä kotimaassa ja ulkomailla, - edistää yhteistoimintaa muiden valtakunnallisten nuoriso-, raittius-, matkailu-, urheilu- ja moottorijärjestöjen sekä viranomaisten kanssa, - täyttää ne muut velvollisuudet, jotka sille yhdistyslain ja sääntöjen mukaan kuuluvat. 

9 § Liiton hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat virkailijat, joko keskuudestaan tai hallituksen ulkopuolelta.


SUOMEN KARTING LIITTO RY Suomen Karting Liiton säännöt 2022.doc 

10 § Liiton nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä sihteeri aina kaksi (2) yhdessä. 

11 § Liiton syyskokous pidetään marraskuun loppuun mennessä hallituksen määräämässä paikassa. Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: - valitaan tarpeelliset kokousvirkailijat, - päätetään jäsenten edustusoikeudesta perusjärjestöjen pöytäkirjaotteen tai valtakirjan perusteella, - päätetään toimintasuunnitelmasta, - päätetään jäsenmaksun ja tarvittaessa ylimääräisen jäsenmaksun suuruudesta, - päätetään hallituksen jäsenille sekä tilintarkastajille ja muille toimihenkilöille suoritettavien palkkioiden ja matkakorvausten suuruudesta, - päätetään talousarviosta, - valitaan hallituksen puheenjohtaja yhdeksi vuodeksi, - valitaan erovuoroisten tilalle hallituksen jäsenet kahdeksi vuodeksi, - valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet, - valitaan hallituksen esittämät toimikunnat ja jaokset, - käsitellään muut kokoukselle esitettävät asiat. 

12 § Liiton kevätkokous pidetään huhtikuun loppuun mennessä hallituksen määräämässä paikassa. Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: - valitaan tarpeelliset kokousvirkailijat, - päätetään jäsenten edustusoikeudesta perusjärjestöjen pöytäkirjaotteen tai valtakirjan perusteella, - esitetään hallituksen antama toimintakertomus, - esitetään tilikertomus ja tilintarkastajien lausunto, - päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille, - käsitellään muut kokoukselle esitettävät asiat. 

13 § Kutsu liiton kokouksiin ilmoitetaan jäsenille vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta Liiton internet sivuilla, sähköpostilla tai kirjeitse. 

14 § Mikäli jäsen haluaa saada jonkun asian käsiteltäväksi liiton syys- tai kevätkokouksessa, on siitä tehtävä kirjallinen esitys liiton hallitukselle vähintään kolmekymmentä (30) päivää ja mikäli asia koskee liiton sääntöjen muutosta vähintään kuusikymmentä (60) päivää ennen liiton kokousta.


SUOMEN KARTING LIITTO RY Suomen Karting Liiton säännöt 2022.doc 

15 § Liiton kokouksissa on äänivalta kullakin perusjärjestöllä, joka on oikeutettu lähettämään kokoukseen yhden (1) edustajan. Piirijärjestö on oikeutettu lähettämään kokoukseen yhden (1) edustajan, jolla kokouksissa on ainoastaan puhevalta. 

16 § Liiton hallituksen jäsenillä ja toimihenkilöillä on, mikäli he eivät ole samalla perusjärjestön edustajia, syys- ja kevätkokouksissa puhevalta, mutta ei äänioikeutta. 

17 § Liiton toiminta- ja tilikausi käsittää kalenterivuoden. Tilintarkastajien on toimikausittain suoritettava liiton toiminnan ja tilien tarkastus ja sen perusteella annettava lausuntonsa liiton kevätkokoukselle. Tilit, toimintakertomus sekä muut liiton toimintaa valaisevat asiakirjat on annettava tilintarkastajien käytettäväksi viimeistään kuukausi ennen liiton kokousta. Tilintarkastajien on viimeistään kaksi viikkoa ennen liiton kokousta jätettävä lausuntonsa liiton hallitukselle. 

18 § Piirijärjestön rajat määrää liiton hallitus, joka myös valvoo piirijärjestöjen toimintaa. 

19 § Toimintansa rahoittamiseksi liitto voi vastaanottaa lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja, järjestää asianomaisen luvan saatuaan rahankeräyksiä ja arpajaisia, harjoittaa kioskiliikettä sekä omistaa kiinteistöjä ja arvopapereita. 

20 § Liiton hallitus voi päättää liiton kuulumisesta jäsenenä valtakunnallisiin harrastus-, matkailu- ja moottorijärjestöihin. 

21 § Henkilöt, jotka pidemmän ajan ovat edistäneet liiton tarkoitusperien toteuttamista tai muuten toimineet liiton hyväksi esimerkillisellä tavalla, voidaan liiton kokouksen päätöksellä kutsua liiton kunniajäseneksi. Liiton ansiomerkit myöntää liiton hallitus perusjärjestön tai liiton hallituksen oman esityksen perusteella. 

22 § Liiton sääntöjä voidaan muuttaa liiton kokouksen päätöksellä, jos vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä on muutosta kannattanut. Liittoa ei voida purkaa, jos viisi (5) jäsentä liiton kokouksessa ilmoittaa haluavansa jatkaa sen toimintaa. 

23 § Liiton purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi, käytetään liiton varat purkamispäätöksen tehneen liiton kokouksen määräämällä tavalla Formula Karting harrastusta edistäviin tarkoituksiin. Tällä sääntömuutoksella ei loukata jo saavutettuja jäsenoikeuksia. Uudet säännöt on hyväksytty Liiton syyskokouksessa Hämeenlinnassa 20.11.2022. Korjattu tekstejä §8 §17 jaPRH:n kehotuksesta 4.1.2023